ALGEMENE VOORWAARDEN

Artikel 1. Algemeen 
1.1 Deze voorwaarden hebben betrekking tot alle overeenkomsten, bestellingen en aanbiedingen met Lost in Style, voor zover daarvan niet uitdrukkelijk schriftelijk is afgeweken. 
1.2 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen worden de algemene of specifieke voorwaarden of bedingen van derden niet door Lost in Style erkend. 
1.3 In het geval de Voorwaarden en een Overeenkomst onderling tegenstrijdige clausules zouden bevatten, prevaleert de Overeenkomst. 
1.4 Indien enig onderdeel van de Voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van de Voorwaarden volledig van kracht blijven en zullen partijen gebonden zijn zich in te spannen om in goed overleg een vervangend beding vast te stellen dat geldig is en de oorspronkelijke bedoelingen van partijen zo veel als mogelijk benadert. 

Artikel 2. Aanbiedingen en overeenkomsten 
2.1 Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld door Lost in Style. 
2.2 Overeenkomsten tot levering van zaken en/of diensten binden Lost in Style eerst na schriftelijke bevestiging. Feitelijke uitvoering door Lost in Style of een door Lost in Style verzonden factuur staat gelijk aan een schriftelijke bevestiging van het aanbod. 
2.3 Indien niet binnen 8 dagen, eveneens schriftelijk, de juistheid van de inhoud van deze schriftelijke bevestiging wordt betwist, zijn Lost in Style en afnemer hieraan gebonden. 
2.4 Aanbiedingen van Lost in Style gelden niet automatisch dit geldt ook voor nabestellingen. 
2.5 Lost in Style kan niet aan haar aanbieding worden gehouden indien de afnemer had behoren te begrijpen dat de aanbieding, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevatte. 
2.6 Aanvullingen, wijzigingen en/of nadere afspraken zijn slechts van kracht, indien schriftelijk overeengekomen. 

Artikel 3. Prijzen/Prijsverhoging 
3.1 Alle prijzen zijn, tenzij anders aangegeven, in Euro`s uitgedrukt. 
3.2 Lost in Style garandeert dat prijsverhogingen niet tot stand komen tijdens een bestelproces, deze zullen pas gelden bij een volgende bestelling. Echter als de prijsverhoging het gevolg is van een wettelijke regeling en/of bepaling , zullen wij deze wel moeten doorvoeren bij de lopende bestelling. 3.3 Indien de prijsverhoging niet het gevolg is van wettelijke regelingen en/of bepalingen, heeft de consument het recht om de overeenkomst op afstand op te zeggen tegen de dag waarop de prijsverhoging ingaat. 

Artikel 4. Aflevering/levering 
Levering vindt plaats zolang de voorraad strekt. Indien schriftelijk overeengekomen kunnen verkochte items worden opgehaald in Tilburg. In het kader van de regels van de koop op afstand zal Lost in Style bestellingen tenminste binnen 30 dagen uitvoeren. Echter streven wij er naar bestellingen binnen 5 dagen na ontvangst van de betaling te verzenden. Indien dit niet mogelijk is (doordat het bestelde product niet op voorraad is of
 niet meer leverbaar), of er is om andere redenen vertraging, of een bestelling 
kan niet danwel slechts gedeeltelijk worden uitgevoerd, dan ontvangt de
 consument binnen 1 maand na
 plaatsing van de bestelling bericht en heeft hij in dat geval het recht de
bestelling zonder kosten en ingebrekestelling te annuleren. Lost in Style benadrukt dat haar kettingen handgemaakt zijn en daarmee uniek. Uiteraard controleren wij het product op gebreken voordat wij het item aan u toezenden. Ontvangen items kunnen binnen 14 dagen retour worden gezonden. De kosten voor het retourzenden van producten zijn voor de koper van het product. Wanneer de koper een product retour wil zenden stuurt deze een mail naar bylostinstyle@gmail.com. Lost in Style stuurt dan een herroepingsformulier en verdere instructies via e-mail. Verzending van bestellingen die geschiedt via brievenbuspost via Post NL is geheel op eigen risico van de koper. In het geval dat een levering kwijtraakt in de post is Lost in Style niet verantwoordelijk. Lost in Style biedt ook verzending met brievenbuspakje aan, waarbij de koper de levering kan volgen.

Artikel 5. Overmacht 
5.1 Onder overmacht wordt verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle omstandigheden, waarop Lost in Style geen invloed heeft en die de levering van zaken belemmeren of onmogelijk maken daaronder begrepen doch niet beperkt tot werkstaking bij Lost in Style en/of toeleveranciers, storingen in het Internet of WAP, storingen in de elektriciteit, storingen in e-mail verkeer en storingen of wijzigingen in door derden geleverde technologie. 
5.2 Een beroep op overmacht kan ook gedaan worden indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat Lost in Style de verbintenis had moeten nakomen. 
5.3 Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichting door Lost in Style niet mogelijk is langer duurt dan 2 weken zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden, zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat. 

Artikel 6. Garantie 
6.1 Lost in Style garandeert dat de door haar geleverde producten voldoen aan de eisen van bruikbaarheid, betrouwbaarheid en levensduur zoals deze door 
partijen bij de koopovereenkomst in redelijkheid zijn bedoeld, en staat daarmede in voor de garantie van het aan u geleverde product. 
6.2 De garantietermijn van Lost in Style komt overeen met de
 fabrieksgarantietermijn. Lost in Style is echter nimmer verantwoordelijk voor
 de uiteindelijke geschiktheid van de zaken voor elke individuele toepassing 
door de afnemer, noch voor eventuele adviezen t.a.v. het gebruik of de
 toepassing van de zaken. 
6.3 De afnemer is verplicht de geleverde zaken bij ontvangst onmiddellijk te controleren. Indien blijkt dat de afgeleverde zaak verkeerd, ondeugdelijk of 
incompleet is, dan dient de afnemer (alvorens over te gaan tot terugzending
aan Lost in Style) deze gebreken onmiddellijk schriftelijk te melden aan Lost in Style. Eventuele gebreken of verkeerd geleverde goederen dienen en kunnen uiterlijk tot maximaal twee weken na levering aan Lost in Style schriftelijk te
 worden gemeld. Terugzending van de zaken dient te geschieden in de originele verpakking (inclusief accessoires en bijbehorende documentatie)
en in nieuwstaat verkerend. Ingebruikneming na constatering van gebreke,
 beschadiging ontstaan na constatering van gebreke, bezwaring en/of
 doorverkoop na constatering van gebreke, doet dit recht tot
 reclameren en terugzending geheel vervallen. 
6.4 Indien klachten van de afnemer door Lost in Style gegrond worden bevonden, zal Lost in Style naar haar keuze de geleverde zaken kosteloos vervangen of met de
 afnemer een schriftelijke regeling over de schadevergoeding treffen, met dien
verstande dat de aansprakelijkheid van Lost in Style en mitsdien het bedrag der 
schadevergoeding steeds beperkt is tot ten hoogste het factuurbedrag der
betreffende zaken. Iedere aansprakelijkheid van Lost in Style voor enige andere
 vorm van schade is uitgesloten, waaronder mede begrepen aanvullende schadevergoeding in welke vorm dan ook, vergoeding van indirecte schade 
of gevolgschade of schade wegens gederfde winst. 
6.5 Deze garantie geldt niet indien: A) en zolang de afnemer jegens Lost in Style in
gebreke is; B) de afnemer de geleverde zaken zelf heeft gerepareerd en/of
bewerkt of door derden heeft laten repareren en/of bewerken. C) de
 geleverde zaken aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of
anderszins onzorgvuldig worden behandeld of in strijd met de aanwijzingen
van Lost in Style en/of gebruiksaanwijzing op de verpakking zijn behandeld; D) de ondeugdelijkheid geheel of gedeeltelijk het gevolg is van 
voorschriften die de overheid heeft gesteld of zal stellen ten aanzien
van de aard of de kwaliteit van de toegepaste materialen. 

Artikel 7. Betaling 
7.1 Tenzij anders is overeengekomen, dient de betaling middels iDeal of Paypal via de webshop plaats te vinden, alvorens de bestelling wordt verzonden. Betaling in termijnen is niet mogelijk. 

Artikel 8. Eigendomsvoorbehoud 
8.1 De eigendom van alle door Lost in Style aan de afnemer verkochte en geleverde zaken blijft eigendom van Lost in Style zolang de afnemer de vorderingen van Lost in Style uit hoofde van de overeenkomst of eerdere of latere gelijksoortige overeenkomsten niet heeft voldaan. En ook wanneer de afnemer gebruik wenst te maken van de wettelijke retour zendtermijn van 14 dagen. 

Artikel 9. Privacy 
9.1 Lost in Style respecteert de privacy van de online bezoekers aan haar website en is de enige eigenaar van de informatie die via deze website wordt verkregen, tenzij anders aangegeven. Deze informatie wordt door Lost in Style niet verkocht, gedeeld of verhuurd aan derden op een andere wijze dan als vermeld in deze privacyverklaring. 
9.2 Informatie waaruit de identiteit van een online bezoeker aan de website van Lost in Style kan worden afgeleid, wordt vrijwillig door de bezoeker verstrekt. Deze informatie kan binnen Lost in Style (en al haar dochterondernemingen en merken) worden gebruikt met als doel de bezoeken aan onze websites zo eenvoudig en plezierig mogelijk te maken. Daarnaast zal deze informatie mogelijk worden gebruikt voor analyse en het verschaffen van informatie over het productportfolio van Lost in Style. De afnemer geeft hier uitdrukkelijk toestemming voor. Lost in Style is gerechtigd informatie over een bezoeker in bijzondere gevallen openbaar te maken, wanneer er reden is aan te nemen dat het openbaar maken van die informatie nodig is ter identificatie van, in contact te komen met of een proces aan te spannen tegen iemand die al dan niet opzettelijk de rechten of de eigendom van Lost in Style, andere gebruikers van haar website of anderen die daarvan schade kunnen ondervinden, benadeelt of daaraan schade toebrengt. Lost in Style is gerechtigd informatie over gebruikers vrij te geven wanneer wij te goeder trouw van mening zijn dat de wet dit vereist. 
9.3 Lost in Style verzamelt niet-persoonlijke informatie over onze online- bezoekers teneinde het totaal aantal bezoekers van de website te kunnen vaststellen, alsmede het gebruikte type Internet browser en besturingssysteem. Persoonsgegevens kunnen op verzoek van de online bezoeker worden verwijderd voor zover dit voor Lost in Style geen onevenredige inspanning of kosten vergt. 
  
Artikel 10. Intellectuele eigendomsrechten 
10.1 Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, berusten de volledige auteursrechten en alle overige rechten van intellectuele en industriële eigendom met betrekking tot de door Lost in Style geleverde zaken of diensten, zoals merkrechten, modelrechten, octrooirechten, databankrechten, etc., uitsluitend bij Lost in Style en/of haar leveranciers. 
10.2 Partijen verbinden zich om voldoende maatregelen te treffen om geheimhouding te verzekeren met betrekking tot elkaars gegevens van vertrouwelijke aard waarvan zij bij de uitvoering van de overeenkomst kennis nemen. . 

Artikel 11. Toepasselijk recht 
Op alle aanbiedingen en overeenkomsten van Lost in Style is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag is uitdrukkelijk uitgesloten. 

Artikel 12. Geschillen 
12.1 De afnemer kan zich met vragen of klachten richten tot info@bylostinstyle.com. Klachten worden doorgaans binnen 30 dagen behandeld. Indien dit om enige reden niet mogelijk is wordt de afnemer op de hoogte gesteld van de vertragingsduur. 
12.2 De afnemer is in de gelegenheid het geschil voor te leggen aan een onafhankelijke geschillencommissie. Dit kan zijn de geschillencommissie Thuiswinkel of een andere gelijkwaardige geschillencommissie, hetgeen onverlet laat het recht van de afnemer het geschil voor te leggen aan een daartoe bevoegde rechter. 
 

Algemene voorwaarden Lost in Style

Artikel 1. Algemeen
1.1 Deze voorwaarden hebben betrekking tot alle overeenkomsten, bestellingen en aanbiedingen met Lost in Style, voor zover daarvan niet uitdrukkelijk schriftelijk is afgeweken.
1.2 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen worden de algemene of specifieke voorwaarden of bedingen van derden niet door Lost in Style erkend.
1.3 In het geval de Voorwaarden en een Overeenkomst onderling tegenstrijdige clausules zouden bevatten, prevaleert de Overeenkomst.
1.4 Indien enig onderdeel van de Voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van de Voorwaarden volledig van kracht blijven en zullen partijen gebonden zijn zich in te spannen om in goed overleg een vervangend beding vast te stellen dat geldig is en de oorspronkelijke bedoelingen van partijen zo veel als mogelijk benadert.

Artikel 2. Aanbiedingen en overeenkomsten
2.1 Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld door Lost in Style.
2.2 Overeenkomsten tot levering van zaken en/of diensten binden Lost in Style eerst na schriftelijke bevestiging. Feitelijke uitvoering door Lost in Style of een door Lost in Style verzonden factuur staat gelijk aan een schriftelijke bevestiging van het aanbod.
2.3 Indien niet binnen 8 dagen, eveneens schriftelijk, de juistheid van de inhoud van deze schriftelijke bevestiging wordt betwist, zijn Lost in Style en afnemer hieraan gebonden.
2.4 Aanbiedingen van Lost in Style gelden niet automatisch dit geldt ook voor nabestellingen.
2.5 Lost in Style kan niet aan haar aanbieding worden gehouden indien de afnemer had behoren te begrijpen dat de aanbieding, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevatte.
2.6 Aanvullingen, wijzigingen en/of nadere afspraken zijn slechts van kracht, indien schriftelijk overeengekomen.

Artikel 3. Prijzen/Prijsverhoging
3.1 Alle prijzen zijn, tenzij anders aangegeven, in Euro`s uitgedrukt.
3.2 Lost in Style garandeert dat prijsverhogingen niet tot stand komen tijdens een bestelproces, deze zullen pas gelden bij een volgende bestelling. Echter als de prijsverhoging het gevolg is van een wettelijke regeling en/of bepaling , zullen wij deze wel moeten doorvoeren bij de lopende bestelling. 3.3 Indien de prijsverhoging niet het gevolg is van wettelijke regelingen en/of bepalingen, heeft de consument het recht om de overeenkomst op afstand op te zeggen tegen de dag waarop de prijsverhoging ingaat.

Artikel 4. Aflevering/levering
Levering vindt plaats zolang de voorraad strekt. Indien schriftelijk overeengekomen kunnen verkochte items worden opgehaald in Tilburg. In het kader van de regels van de koop op afstand zal Lost in Style bestellingen tenminste binnen 30 dagen uitvoeren. Echter streven wij er naar bestellingen binnen 5 dagen na ontvangst van de betaling te verzenden. Indien dit niet mogelijk is (doordat het bestelde product niet op voorraad is of
 niet meer leverbaar), of er is om andere redenen vertraging, of een bestelling 
kan niet danwel slechts gedeeltelijk worden uitgevoerd, dan ontvangt de
 consument binnen 1 maand na
 plaatsing van de bestelling bericht en heeft hij in dat geval het recht de
bestelling zonder kosten en ingebrekestelling te annuleren. Lost in Style benadrukt dat haar kettingen handgemaakt zijn en daarmee uniek. Uiteraard controleren wij het product op gebreken voordat wij het item aan u toezenden. Ontvangen items kunnen binnen 14 dagen retour worden gezonden. De kosten voor het retourzenden van producten zijn voor de koper van het product. Wanneer de koper een product retour wil zenden stuurt deze een mail naar bylostinstyle@gmail.com. Lost in Style stuurt dan een herroepingsformulier en verdere instructies via e-mail.

Artikel 5. Overmacht
5.1 Onder overmacht wordt verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle omstandigheden, waarop Lost in Style geen invloed heeft en die de levering van zaken belemmeren of onmogelijk maken daaronder begrepen doch niet beperkt tot werkstaking bij Lost in Style en/of toeleveranciers, storingen in het Internet of WAP, storingen in de elektriciteit, storingen in e-mail verkeer en storingen of wijzigingen in door derden geleverde technologie.
5.2 Een beroep op overmacht kan ook gedaan worden indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat Lost in Style de verbintenis had moeten nakomen.
5.3 Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichting door Lost in Style niet mogelijk is langer duurt dan 2 weken zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden, zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.

Artikel 6. Garantie
6.1 Lost in Style garandeert dat de door haar geleverde producten voldoen aan de eisen van bruikbaarheid, betrouwbaarheid en levensduur zoals deze door 
partijen bij de koopovereenkomst in redelijkheid zijn bedoeld, en staat daarmede in voor de garantie van het aan u geleverde product.
6.2 De garantietermijn van Lost in Style komt overeen met de
 fabrieksgarantietermijn. Lost in Style is echter nimmer verantwoordelijk voor
 de uiteindelijke geschiktheid van de zaken voor elke individuele toepassing 
door de afnemer, noch voor eventuele adviezen t.a.v. het gebruik of de
 toepassing van de zaken.
6.3 De afnemer is verplicht de geleverde zaken bij ontvangst onmiddellijk te controleren. Indien blijkt dat de afgeleverde zaak verkeerd, ondeugdelijk of 
incompleet is, dan dient de afnemer (alvorens over te gaan tot terugzending
aan Lost in Style) deze gebreken onmiddellijk schriftelijk te melden aan Lost in Style. Eventuele gebreken of verkeerd geleverde goederen dienen en kunnen uiterlijk tot maximaal twee weken na levering aan Lost in Style schriftelijk te
 worden gemeld. Terugzending van de zaken dient te geschieden in de originele verpakking (inclusief accessoires en bijbehorende documentatie)
en in nieuwstaat verkerend. Ingebruikneming na constatering van gebreke,
 beschadiging ontstaan na constatering van gebreke, bezwaring en/of
 doorverkoop na constatering van gebreke, doet dit recht tot
 reclameren en terugzending geheel vervallen.
6.4 Indien klachten van de afnemer door Lost in Style gegrond worden bevonden, zal Lost in Style naar haar keuze de geleverde zaken kosteloos vervangen of met de
 afnemer een schriftelijke regeling over de schadevergoeding treffen, met dien
verstande dat de aansprakelijkheid van Lost in Style en mitsdien het bedrag der 
schadevergoeding steeds beperkt is tot ten hoogste het factuurbedrag der
betreffende zaken. Iedere aansprakelijkheid van Lost in Style voor enige andere
 vorm van schade is uitgesloten, waaronder mede begrepen aanvullende schadevergoeding in welke vorm dan ook, vergoeding van indirecte schade 
of gevolgschade of schade wegens gederfde winst.
6.5 Deze garantie geldt niet indien: A) en zolang de afnemer jegens Lost in Style in
gebreke is; B) de afnemer de geleverde zaken zelf heeft gerepareerd en/of
bewerkt of door derden heeft laten repareren en/of bewerken. C) de
 geleverde zaken aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of
anderszins onzorgvuldig worden behandeld of in strijd met de aanwijzingen
van Lost in Style en/of gebruiksaanwijzing op de verpakking zijn behandeld; D) de ondeugdelijkheid geheel of gedeeltelijk het gevolg is van 
voorschriften die de overheid heeft gesteld of zal stellen ten aanzien
van de aard of de kwaliteit van de toegepaste materialen.

Artikel 7. Betaling
7.1 Tenzij anders is overeengekomen, dient de betaling middels iDeal of Paypal via de webshop plaats te vinden, alvorens de bestelling wordt verzonden. Betaling in termijnen is niet mogelijk.

Artikel 8. Eigendomsvoorbehoud
8.1 De eigendom van alle door Lost in Style aan de afnemer verkochte en geleverde zaken blijft eigendom van Lost in Style zolang de afnemer de vorderingen van Lost in Style uit hoofde van de overeenkomst of eerdere of latere gelijksoortige overeenkomsten niet heeft voldaan. En ook wanneer de afnemer gebruik wenst te maken van de wettelijke retour zendtermijn van 14 dagen.

Artikel 9. Privacy
9.1 Lost in Style respecteert de privacy van de online bezoekers aan haar website en is de enige eigenaar van de informatie die via deze website wordt verkregen, tenzij anders aangegeven. Deze informatie wordt door Lost in Style niet verkocht, gedeeld of verhuurd aan derden op een andere wijze dan als vermeld in deze privacyverklaring.
9.2 Informatie waaruit de identiteit van een online bezoeker aan de website van Lost in Style kan worden afgeleid, wordt vrijwillig door de bezoeker verstrekt. Deze informatie kan binnen Lost in Style (en al haar dochterondernemingen en merken) worden gebruikt met als doel de bezoeken aan onze websites zo eenvoudig en plezierig mogelijk te maken. Daarnaast zal deze informatie mogelijk worden gebruikt voor analyse en het verschaffen van informatie over het productportfolio van Lost in Style. De afnemer geeft hier uitdrukkelijk toestemming voor. Lost in Style is gerechtigd informatie over een bezoeker in bijzondere gevallen openbaar te maken, wanneer er reden is aan te nemen dat het openbaar maken van die informatie nodig is ter identificatie van, in contact te komen met of een proces aan te spannen tegen iemand die al dan niet opzettelijk de rechten of de eigendom van Lost in Style, andere gebruikers van haar website of anderen die daarvan schade kunnen ondervinden, benadeelt of daaraan schade toebrengt. Lost in Style is gerechtigd informatie over gebruikers vrij te geven wanneer wij te goeder trouw van mening zijn dat de wet dit vereist.
9.3 Lost in Style verzamelt niet-persoonlijke informatie over onze online- bezoekers teneinde het totaal aantal bezoekers van de website te kunnen vaststellen, alsmede het gebruikte type Internet browser en besturingssysteem. Persoonsgegevens kunnen op verzoek van de online bezoeker worden verwijderd voor zover dit voor Lost in Style geen onevenredige inspanning of kosten vergt.

Artikel 10. Intellectuele eigendomsrechten
10.1 Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, berusten de volledige auteursrechten en alle overige rechten van intellectuele en industriële eigendom met betrekking tot de door Lost in Style geleverde zaken of diensten, zoals merkrechten, modelrechten, octrooirechten, databankrechten, etc., uitsluitend bij Lost in Style en/of haar leveranciers.
10.2 Partijen verbinden zich om voldoende maatregelen te treffen om geheimhouding te verzekeren met betrekking tot elkaars gegevens van vertrouwelijke aard waarvan zij bij de uitvoering van de overeenkomst kennis nemen. .

Artikel 11. Toepasselijk recht
Op alle aanbiedingen en overeenkomsten van Lost in Style is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag is uitdrukkelijk uitgesloten.

Artikel 12. Geschillen
12.1 De afnemer kan zich met vragen of klachten richten tot bylostinstyle@gmail.com. Klachten worden doorgaans binnen 30 dagen behandeld. Indien dit om enige reden niet mogelijk is wordt de afnemer op de hoogte gesteld van de vertragingsduur.
12.2 De afnemer is in de gelegenheid het geschil voor te leggen aan een onafhankelijke geschillencommissie. Dit kan zijn de geschillencommissie Thuiswinkel of een andere gelijkwaardige geschillencommissie, hetgeen onverlet laat het recht van de afnemer het geschil voor te leggen aan een daartoe bevoegde rechter.(Download de Algemene voorwaarden als PDF bestand.)
© 2014 - 2018 Lost in Style | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel
Deze website maakt gebruik van cookies. Accepteren Meer informatie
Wat is een cookie? Een cookie is een klein tekstbestand dat bij je bezoek aan een website naar je computer wordt gestuurd. Zowel deze website als andere partijen kunnen cookies plaatsen. Waar worden cookies voor gebruikt? Deze website gebruikt cookies om het gebruiksgemak en de prestaties van de website te verbeteren. Met behulp van cookies zorgen we er onder andere voor dat je bij een bezoek aan onze site niet steeds dezelfde informatie ontvangt of moet invoeren. Cookies maken het surfen op de site dus een stuk prettiger. Er bestaan verschillende typen cookies. Deze website maakt gebruik van permanente cookies en sessie cookies. Permanente cookies: Hiermee kan de website speciaal op jouw voorkeuren worden ingesteld. Bijvoorbeeld om jouw toestemming tot het plaatsen van cookies te onthouden. Hierdoor hoef je niet steeds jouw voorkeuren te herhalen waardoor je tijd bespaart en gemakkelijker door de webwinkel navigeert. Permanente cookies kun je verwijderen via de instellingen van je browser. Sessie cookies: Met behulp van een sessie cookie kunnen we zien welke onderdelen van de website je met dit bezoek hebt bekeken. Wij kunnen de webwinkel daardoor zoveel mogelijk aanpassen op het surfgedrag van onze bezoekers. Deze cookies worden automatisch verwijderd zodra je jouw browser afsluit. Met welk specifiek doel plaatst deze website cookies? Deze website plaatst cookies om de volgende redenen: Winkelwagen (functionele cookie): Onthouden welke producten in je winkelmandje liggen. Zonder deze cookie kun je geen producten bestellen of in je winkelmandje plaatsen. Cookiekeuze (functionele cookie): Onthouden of je ons toestemming hebt gegeven tot het plaatsen van cookies. Google Analytics (tracking cookie): Meten hoe je de website gebruikt en hoe je ons hebt gevonden en hier met rapportages inzicht in proberen te verkrijgen. Google AdWords (tracking cookie): Meten we hoe je de website gebruikt en hoe je ons hebt gevonden. Deze kennis gebruiken we om onze AdWords campagnes te verbeteren. Facebook (Social Media cookie): Met deze cookie is het mogelijk om onze Facebook pagina te 'liken'. Deze button werkt door middel van code die van Facebook zelf afkomstig is. Twitter (Social Media cookie): Met deze cookie is het mogelijk om onze Twitter pagina te volgen. Deze button werkt door middel van code die van Twitter zelf afkomstig is. AddThis (Social Media cookie): Met deze cookie is het mogelijk om onze content te delen via Facebook, Twitter, Hyves en diverse andere social media websites. Affiliate marketing (marketing cookies): Deze cookies gebruiken wij om partnersites (affiliates, zoals Daisycon, TradeTracker en Cleafs) te belonen voor hun bijdrage aan de verkoop. Review sites (marketing cookies): Wij worden graag door klanten beoordeeld. Hiervoor gebruiken we een review site zoals The Feedback Company. Deze plaatst cookies voor een juiste werking. Hoe kan ik cookies beheren of verwijderen? Meestal kunnen cookies worden beheerd, bewerkt en verwijderd via je browser. Meer informatie over het in- en uitschakelen en het verwijderen van cookies kan je vinden in de instructies en/of met behulp van de Help-functie van jouw browser.